Læs venligst våbenloven som skal følges i forbindelse med køb/salg og ikke mindst brug af knive og dolke.

Knive og blankvåben - knivloven

Fakta om knive og blankvåben.

Hvornår skal man have tilladelse til en kniv eller blankvåben?
I en række tilfælde kræver det tilladelse fra politiet for overhovedet at erhverve, besidde, bære eller anvende visse knive og blankvåben.

Det gælder:

 • Knive beregnet til stød
 • Springknive og springstiletter
 • Faldknive og faldstiletter
 • Foldeknive med todelt skæfte, hvis klinge kan foldes ud ved brug af hånd (butterfly-knive)
 • Knive konstrueret til at hænge om halsen eller skulderen, således de kan trækkes med en hånd
 • Kastestjerner, kasteknive, kasteøkser o.l.
 • Blankvåben der fremtræder som en anden genstand, fx kårdestokke

Det er således som udgangspunkt forbudt overhovedet at være i besiddelse af sådanne knive og blankvåben.

Det kræver også som udgangspunkt tilladelse fra politiet, hvis en kniv har en klinge på over 12 cm. Dolke og knive med en klinge på over 12 cm er dog undtaget fra forbuddet og fra kravet om en tilladelse fra politiet, hvis de anvendes i erhverv, til husholdningsbrug eller ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller til et andet lignende anerkendelsesværdigt formål.

Det er dog en betingelse, at de nævnte knive og dolke er udformet til den nævnte brug, og de må kun erhverves, besiddes og bæres til den nævnte brug.

Såfremt man fx ønsker at købe og anvende en jagtkniv med en klinge på mere end 12 cm til andet end jagt, vil det således kræve en tilladelse.

Forbuddet er generelt og ikke begrænset til offentligt tilgængelige steder.

Hvordan måles længden af klingen?
Ifølge retspraksis måles et skarpt våbens klingelængde fra skæftet, således at man medregner et eventuelt krummende, uslebet stykke af bladet til klinge, idet et sådant stykke ved knivens anvendelse som stikvåben fungerer som en del af klingen.

Hvornår må man medtage en kniv på et offentligt tilgængeligt sted m.v.?
Selvom der ikke kræves tilladelse til en kniv, er det langt fra sikkert, at den må medtages på et offentligt tilgængeligt sted m.v.

Det er som udgangspunkt ulovligt at medtage knive sådanne steder.

Det fremgår af knivloven, at det er forbudt at bære og besidde knive og blankvåben på offentligt tilgængelige steder, uddannelsessteder, i ungdomsklubber, fritidsordninger o.l.

Der er dog følgende undtagelse til forbuddet
Hvis medtagelsen af kniven sker som led i erhvervsudøvelse, eller til brug ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller har andet lignende anerkendelsesværdigt formål.

Hvornår er et formål anerkendelsesværdigt?

 • Erhvervsudøvelse: Hvis en kniv skal anvendes som værktøj i (lovligt) erhverv, fx en håndværkers besiddelse af kniv som led i erhvervsudøvelsen, er det tilladt at bære og besidde den på offentligt tilgængeligt sted. Man må således også gerne bære og besidde kniven på vej direkte til eller fra det arbejde, hvor kniven skal anvendes.
 • Jagt: Hvis en kniv skal anvendes i forbindelse med jagt, er det tilladt at bære og besidde kniven på vej direkte til eller fra stedet, hvor jagten foregår.
 • Lystfiskeri: Hvis en kniv skal anvendes i forbindelse med lystfiskeri, er det ligeledes tilladt at bære og besidde kniven på vej direkte til eller fra stedet, hvor lystfiskeriet foregår.
 • Sportsudøvelse: Hvis en kniv skal anvendes i forbindelse med en sportsaktivitet, er det ligeledes tilladt at bære og besidde kniven på vej direkte til eller fra sportsaktiviteten.
 • Andet lignende anerkendelsesværdigt formål: En kniv vil også lovligt kunne bæres og besiddes som led i en lovlig fritidsaktivitet. Dette gælder ifølge lovforarbejderne til knivloven fx spejdere og andre, der dyrker friluftsvirksomhed såsom vandreture, skovture, sejlture mv. og i den forbindelse anvender kniv. Det er således også tilladt at bære og besidde kniven direkte til eller fra den lovlige fritidsaktivitet.

Det fremgår af Rigsadvokatens Meddelelse nr. 6 fra 2005, rettet 1. juli 2016, at det er Rigsadvokatens opfattelse, at der endvidere kan foretages ophold eller ærinder undervejs til/fra den lovlige aktivitet, når dette ud fra en samlet vurdering af omstændighederne må anses for rimeligt.

I denne vurdering vil bl.a. indgå formålet med og stedet for opholdet/ærindet, varigheden heraf, knivens placering og troværdigheden af forklaringen om omstændighederne omkring besiddelsen af kniven. Fx vil et ophold med henblik på at tanke benzin eller foretage indkøb på vej i sin bil til eller fra den aktivitet, hvor kniven skal anvendes, normalt ikke udgøre en overtrædelse af våbenloven, hvis kniven forbliver i bilen.

Det samme gør sig efter Rigsadvokatens opfattelse gældende, hvis en netop indkøbt husholdningskniv medbringes på den videre indkøbstur i en taske eller lignende eller ligger i bilen, mens der foretages andre ærinder. Derimod vil det som udgangspunkt være en overtrædelse af våbenloven, hvis en kniv, der opbevares på en lettilgængelig måde, fx i en lomme, medbringes på en restaurant.

Generelt vil det forhold, at besiddelsen af en kniv sker i et kriminelt miljø, tale imod, at kniven skal bruges til et anerkendelsesværdigt formål. Det gælder især, hvis der ikke foreligger omstændigheder, som understøtter, at den skal bruges til et lovligt gøremål.

Det vil i alle tilfælde bero på en konkret vurdering, om der foreligger et anerkendelsesværdigt formål med at besidde en kniv. Ved denne vurdering vil der skulle lægges vægt på knivens art, anvendelsesområde og den situation, hvorunder kniven besiddes.

Der vil dog være situationer, hvor besiddelse af knive som det helt klare udgangspunkt aldrig vil være berettiget. Det gælder fx til visse større fodboldkampe eller i nattelivet, hvor der er nærliggende risiko for, at der kan opstå tilspidsede situationer af potentielt voldelig karakter.

Der kan herudover også være andre steder eller situationer i det offentlige rum, hvor det som udgangspunkt ikke vil være anerkendelsesværdigt at medbringe en kniv, uanset knivens størrelse og art. Der tænkes her på tilfælde, hvor der generelt må antages at være en forøget risiko for, at der kan opstå konfrontationer eller tilspidsede situationer, og hvor der samtidig ikke ses at være hensyn, der taler for, at en kniv skal kunne medbringes. Som eksempel kan nævnes, at knive som udgangspunkt ikke har noget at gøre til fx demonstrationer, større koncerter eller forsamlinger mv.

Særligt om mindre foldeknive er der anført følgende i Rigsadvokatens Meddelelse:

Kravet om, at der skal været et anerkendelsesværdigt formål med at besidde knive på offentligt tilgængelige steder, gælder også for foldeknive med en klinge på højst 7 cm, der ikke kan fastlåses i udfoldet position. Lov nr. 376 af 27. april 2016 (knivloven) indebærer her en ændring i forhold til de tidligere regler i våbenloven, hvorefter disse mindre foldeknive altid var lovlige at besidde også på offentligt tilgængelige steder.

Ifølge forarbejderne til knivloven er det ikke hensigten, at det generelt skal være forbudt at være i besiddelse af almindelige små foldeknive – fx lommeknive, multiværktøjer eller proptrækkere med indbygget kniv – når de medbringes til dagligdags og fredelige, praktiske gøremål.

Det fremgår endvidere af forarbejderne til loven, at der – for så vidt angår afgrænsningen af anerkendelsesværdige formål – ikke er tilsigtet nogen ændring af den retstilstand, der hidtil har været gældende.

Også for så vidt angår de almindelige små foldeknive – fx lommeknive, multiværktøjer eller proptrækkere med indbygget kniv mv. – vil det bero på en konkret vurdering, om der foreligger omstændigheder, som gør, at der foreligger et anerkendelsesværdigt formål med at besidde kniven.

Ved denne vurdering vil der, i lighed med hvad der gælder for andre knive, skulle lægges vægt på knivens art, anvendelsesområde og den situation, hvorunder kniven besiddes. Det vil her skulle indgå i vurderingen, at de små foldeknive typisk har et bredere anvendelsesområde end andre knive og kan bruges til mange forskellige og pludseligt opståede dagligdags praktiske gøremål.

Derfor vil det efter omstændighederne kunne være anerkendelsesværdigt at medbringe en sådan kniv på offentlige tilgængelige steder mv., selv om formålet hermed har en bredere karakter end fx en fisketur eller spejderlejr. En kniv af denne type vil således fx kunne opbevares i en bil, båd eller campingvogn i tilfælde af, at der skulle opstå behov for reparationer mv.

Som nævnt ovenfor vil der være situationer, hvor besiddelse af knive – herunder små foldeknive – som det helt klare udgangspunkt aldrig vil være berettiget. Det gælder f.eks. til visse større fodboldkampe eller i nattelivet, hvor der er nærliggende risiko for, at der kan opstå tilspidsede situationer af potentielt voldelig karakter.

Der kan herudover også være andre steder eller situationer i det offentlige rum, hvor det som udgangspunkt ikke vil være anerkendelsesværdigt at medbringe en kniv, herunder en mindre foldekniv. Der tænkes her på tilfælde, hvor der generelt må antages at være en forøget risiko for, at der kan opstå konfrontationer eller tilspidsede situationer, og hvor der samtidig ikke ses at være hensyn, der taler for, at en kniv skal kunne medbringes. Som eksempel kan nævnes, at knive som udgangspunkt ikke har noget at gøre til f.eks. demonstrationer, større koncerter eller for-samlinger mv.

Udenfor disse situationer vil der som følge af det brede anvendelsesområde for almindelige små foldeknive i praksis være en formodning for, at knive af denne type skal anvendes til et anerkendelsesværdigt formål, medmindre der er konkrete omstændigheder, som taler imod, at dette er tilfældet.

Som eksempel på omstændigheder, som – også udenfor de ovenfor omtalte situationer – vil kunne tale imod, at besiddelsen af en sådan kniv har et anerkendelsesværdigt formål, kan nævnes, at kniven er udformet på en måde, så den uanset størrelsen er egnet som angrebs- og stikvåben, eller at personen, som besidder kniven, tidligere er straffet for flere overtrædelser af våbenlovgivningen.

Særligt om enhånds betjente foldeknive er der anført følgende i Rigsadvokatens Meddelelse: Ved lov nr. 376 af 27. april 2016 om knive og blankvåben mv. er forbuddet mod enhånds betjente foldeknive (tidligere våbenbekendtgørelsens § 16, stk. 1, nr. 5) ophævet. Det betyder, at disse knive er omfattet af den almindelige regel i knivlovens § 1 og derfor kan besiddes på bopælen og kan medbringes på offentlige steder mv, når der foreligger et anerkendelsesværdigt formål hermed, fx i forbindelse med jagt, fiskeri eller andre friluftsaktiviteter.

Ifølge forarbejderne til loven vil det som hidtil ved vurderingen af, om der foreligger et anerkendelsesværdigt formål bl.a. indgå, hvordan kniven er udformet. Det forhold, at kniven er enhånds betjent, vil i den forbindelse efter omstændighederne kunne tillægges betydning. Kan det lægges til grund, at der er tale om enhånds betjent foldekniv særligt udformet med henblik på brug som et hurtigtrækkende angrebs- eller stikvåben, og som generelt ikke ses at have et fornuftigt formål, vil der sjældent kunne foreligge et anerkendelsesværdigt formål med at bære en kniv på offentligt tilgængelige steder.

Det er som i andre sager anklagemyndigheden, der skal bevise, at en person har overtrådt reglerne om våben, herunder knive. Dog vil man som sigtet/tiltalt i en straffesag i praksis i almindelighed – for at undgå straf – ikke kunne nøjes med at hævde, at kniven skal bruges til et af de formål, der fritager for straf, hvis ikke der samtidig foreligger omstændigheder, fx med hensyn til påklædning, tid og sted, måden kniven bæres på, knivens art m.v., der underbygger denne påstand. Tilsvarende vil det fx kunne indgå, om personen er tidligere straffet for overtrædelse af våbenlovgivningen.

Mere information om besiddelse af knive på offentlige steder mv. samt om straffen for ulovligt at besidde eller bære knive og andre blankvåben kan findes i Rigsadvokatens Meddelelse nr. 6 fra 2005 (rettet 1. juli 2016), som kan findes på Rigsadvokatens hjemmeside.

Senest opdateret: 7. juli 2016

Lov om knive og blankvåben m.v.

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Knive og blankvåben m.v. må ikke bæres eller besiddes på offentligt tilgængelige steder, uddannelsessteder, i ungdomsklubber, fritidsordninger og lign., medmindre det sker som led i erhvervsudøvelse eller til brug ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller har et andet lignende anerkendelsesværdigt formål.

§ 2. Det kræver tilladelse fra politiet at erhverve, besidde, bære eller anvende

1) skarpe eller spidse våben, hvis klinge overstiger 12 cm,

2) knive med tværstillet greb beregnet til stød,

3) springknive og springstiletter,

4) faldknive og faldstiletter,

5) foldeknive med todelt skæfte, hvis klinge kan foldes ud ved brug af én hånd (butterflyknive),

6) knive, der er konstrueret til at hænge om hals eller skulder, og som fra denne placering kan trækkes ved brug af én hånd,

7) kastestjerner, kasteknive, kasteøkser og lign. og

8) kårdestokke og andre blankvåben, der fremtræder som en anden genstand.

Stk. 2. Dolke og knive, hvis klinge overstiger 12 cm, kan uanset stk. 1, nr. 1, anvendes i erhverv, til husholdningsbrug eller til brug ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller til et andet lignende anerkendelsesværdigt formål, hvis de er udformet hertil. De nævnte dolke og knive kan erhverves, besiddes og bæres til den nævnte brug.

Stk. 3. De våben m.v., der er nævnt i stk. 1, må kun overdrages til andre eller overlades til andre, hvis erhververen eller modtageren foreviser fornøden tilladelse fra politiet. Dolke og knive, hvis klinge overstiger 12 cm, kan uanset stk. 1, nr. 1, overdrages eller overlades til andre, hvis det må antages, at erhververen eller modtageren kun vil anvende dem til brug i erhverv, til husholdningsbrug eller ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller til et andet lignende anerkendelsesværdigt formål.

Stk. 4. Justitsministeren kan fastsætte regler om forbud mod bl.a. ved overdragelse at erhverve, besidde, bære eller anvende, at overdrage eller at overlade andre besiddelsen af andre skarpe eller spidse våben, som ikke kan antages at have noget anerkendelsesværdigt formål.

Stk. 5. Justitsministeren fastsætter regler om opbevaring og transport m.v. af knive og blankvåben m.v. omfattet af denne bestemmelse eller af bestemmelser, der er udfærdiget i medfør heraf.

Stk. 6. Justitsministeren fastsætter regler om antalsmæssig begrænsning på tilladelser til knive og blankvåben omfattet af denne bestemmelse eller af bestemmelser, der er udfærdiget i medfør heraf.

§ 3. Justitsministeren fastsætter regler om erhvervsmæssig handel med knive og blankvåben m.v. omfattet af denne lov, herunder regler om godkendelse af erhvervsdrivende og deres ansatte og om annoncering med salg af knive og blankvåben m.v.

§ 4. Justitsministeren fastsætter regler om indførsel og udførsel af knive og blankvåben m.v. omfattet af denne lov.

§ 5. Tilladelser efter denne lov eller efter bestemmelser, der er udfærdiget i medfør heraf, kan til enhver tid tilbagekaldes.

Stk. 2. Justitsministeren fastsætter regler om, at ansøgninger, som efter denne lov eller bestemmelser udfærdiget i medfør heraf indgives til politiet, skal indgives ved anvendelse af den digitale løsning, som politiet anviser (digital selvbetjening).

Stk. 3. Justitsministeren fastsætter regler om form og indhold af tilladelser, som udstedes efter denne lov eller bestemmelser udfærdiget i medfør heraf.

§ 6. §§ 1 og 2 gælder ikke for militære myndigheder, politiet, civile statsmyndigheder og hoffet.

§ 7. Med bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år straffes den, der overtræder §§ 1 eller 2.

Stk. 2. Ved fastsættelse af straffen for overtrædelse af § 1 skal det særlig anses for skærpende, at gerningspersonen flere gange tidligere er straffet for overtrædelse af § 1. Tilsvarende gælder i tilfælde, hvor overtrædelsen af § 1 begås under skærpende omstændigheder af en person, der tidligere er idømt fængselsstraf for overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1 eller 2, eller §§ 123, 216, 237, 244-246, 266 eller 288.

Stk. 3. I regler, der udfærdiges efter loven, kan der fastsættes straf af bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år for overtrædelse af bestemmelser i reglerne.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 8. Loven træder i kraft den 1. juli 2016.

§ 9. I lov om våben og eksplosivstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af 22. oktober 2012, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 733 af 25. juni 2014 og senest ved lov nr. 736 af 25. juni 2014, foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 bliver herefter stk. 1.

2. § 4, stk. 2, nr. 1 og 2, der bliver stk. 1, nr. 1 og 2, ophæves.

Nr. 3-6 bliver herefter nr. 1-4.

3. I § 4 a indsættes efter »våben, som«: »efter denne lov«.

4. I § 4 b, stk. 1, ændres »§ 4, stk. 2,« til: »§ 4«.

5. I § 5, stk. 4, ændres »§ 4, stk. 2, nr. 3« til: »§ 4, nr. 1«.

6. I § 6, stk. 1, nr. 1, ændres »af enhver art« til: »omfattet af denne lov«.

7. § 6, stk. 8, ophæves.

Stk. 9 bliver herefter stk. 8.

8. I § 6, stk. 9, der bliver stk. 8, indsættes efter »enhver art«: »omfattet af denne lov«.

9. § 6 b, stk. 1, nr. 7, ophæves.

Nr. 8-11 bliver herefter nr. 7-10.

10. § 10, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 2-4.

§ 10. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 27. april 2016

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Søren Pind